SOSIAL KOMPETANSE

I barnehagen er det flest hverdager og vi jobber aktivt med å skape gode relasjoner mellom barna og mellom barn/voksne. Utvikling av sosial kompetanse jobber vi med daglig. Barna må lære seg å forholde seg til andre mennesker, det er vi avhengig av senere i livet også. Vi må mestre å gjøre avtaler, lytte til andre, ha evne til innlevelse og være gode mot hverandre. Vi øver sammen med barna på å dele, hjelpe, ta kontakt med andre, be om hjelp, si «vær så snill» og «takk». Dette er en del av det vi jobber aktivt med for å øke den sosiale kompetansen blant barna.

 

BARNS MEDVIRKNING

Barns medvirkning handler om at hver enkelt barn skal bli respektert, sett og hørt og bli tatt hensyn til i forhold til barnets eget ønske. Dette gjelder både verbalt og nonverbalt. Barnets stemme må bli hørt og tatt på alvor , og være med på å virke inn i felleskapet. Et felleskap handler både om å bli forstått og hørt selv, men også om å lytte til andre. Barnets utrykk og behov skal være med å prege barnehagedagens innhold.


De yngste barna har ikke så mange ord, så de kommuniserer på andre måter. Når de ansatte ser barnets kommunikasjonsmetode og bekrefter det, blir barnet møtt som en likeverdig dialogpartner tidlig i livet. Eksempler kan være mimikk, gester og lyder. Når personalet ser det verbale og nonverbale som likeverdige ytringer og møter barn som medmennesker gjennom anerkjennende samspill, skapes det gode forutsetninger for barns medvirkning.


Som en del av medvirkning inngår også muligheten for medbestemmelse. Med medbestemmelse menes det at barnet får være med å bestemme hva som skal skje og hvordan, uten at det betyr at man skal bestemme alt. Dette kan være for eksempel at man den ene dagen får bestemme hvilken sang man skal synge, hvor man skal gå tur, eller hvilken av de to forskjellige votteparene barnet ønsker å ha på.


VENNER

Å ha venner er viktig for barns trivsel. Venner skaper trivsel og øker selvfølelsen. Det er sammen med venner en bidrar til felles lek og lærer sosiale ferdigheter. Barn lærer sammen med andre at de må vente på tur, at noen bestemmer mer enn andre, at de må ta ulike roller ut ifra hvem de er sammen med.DANNING:

«Danning er det som sitter igjen, når alt annet er glemt» Ellen Key.

Danning handler ikke om pene manerer, men om en personlig prosess med å få et aktivt og bevisst forhold til omgivelsene. Danning er en kontinuerlig prosess som tar utgangspunkt i det som skjer i dagliglivet. Gjennom lek, vil barn oppleve danning ved å ta til seg ny lærdom som de kan ta med seg videre. Barnet tar til seg danning ved å skape seg selv vekselsvis med omverden.


LEK:

Leken er barnet viktigste aktivitet. Vi tenker at leken har egenverdi, og den skal være et mål i seg selv. Gjennom leken dannes det vennskap med andre barn og voksne. De får leve ut følelser, og får bruke fantasien. I leken kan får barna være med å påvirke og bli påvirket, og bestemme over sine egne omgivelser. Barna får erfaring med konfliktløsning, og lærer seg å dele og ta hensyn til de andre barna. Leken er med på å utvikle samarbeidsevnen og hjelper til i språkutviklingen. Det

foregår også andre viktige læringsprosesser i leken. Leken er med å fremme utvikling på det intellektuelle område, men også det fysiske, sosiale og emosjonelle området. Det blir derfor viktig for oss gi tid, ro og rom til at barna får utvikle leken.


LÆRING:

For oss henger lek og læring nøye sammen. Barna lærer kontinuerlig og vi tenker at barna lærer gjennom alt de gjør og erfarer, både sammen med voksne og andre barn. Å få være en del av et større sosialt nettverk er utviklende på mange måter, og gir nyttig erfaring som man har bruk for også senere i livet.


IKT I BARNEHAGEN

Vi ønsker at IKT i barnehagen skal dreie seg om en naturlig del av hverdagen til barn og voksne. Digitale redskaper kan være gode verktøy for å stimulere og inspirere barnas eget kreative uttrykk. Det fordrer oppmerksomme voksene som kan bruke disse verktøyene hensiktsmessig. IKT i barnehagen skal være bruk av digitale verktøy i læringsprosesser og kreative uttrykk